11 de marzo de 2.008

El 11 de marzo de 2.008 la furia del Cantábrico nos dejó sin uno de nuestras señas de identidad más singulares: el cargadero del Castillo. Este emblema del pasado minero y marino de Muskiz desapareció para siempre bajo las aguas a escasos metros de La Arena.

2008ko martxoaren 11ean Kantauri itsasoaren haserreak gure ezaugarri berezienetako bat gabe utzi gintuen: gazteluaren kargalekua. Muskizko itsas eta meatzaritzako ikur hau Areatik metro gutxira desagertu zen.

Next

Alrededor de las siete de la madrugada, en pleamar, las olas derribaron la centenaria y deteriorada estructura cuya presencia entre nosotros se remonta(ba) a los años 70 del siglo XIX. ¿Quieres hacerte una idea del estado de la mar? Mira .

Goizaldeko zazpiak aldera, itsasgoran, olatuek eraitsi egin zuten ehungarren urteko egitura hondatua, gure artean XIX. mendeko 70eko hamarkadan zegoen egitura (ba). Itsasoaren egoeraren berri izan nahi duzu? Begira

Next

El transporte del mineral

Mineralaren garraioa

Desde la edad media se había transportado el hierro desde nuestra costa para abastecer a las ferrerías de Bizkaia, Gipuzkoa, sur de Francia y Cantabria. El embarque de mineral se había realizado en lanchones de baja capacidad que partían de puertos y ensenadas protegidos.

Erdi Arotik, gure kostaldetik garraiatu zen burdina, Bizkaiko, Gipuzkoako, Frantziako hegoaldeko eta Kantabriako burdinolak hornitzeko. Mineralaren ontziratzea portu eta senadi babestuetatik abiatzen ziren edukiera txikiko txalupetan egin zen.

Next

Pobeña - San Martin

San Martín de Muñatones y Pobeña (en la foto) eran puertos fluviales, de bajo calado, suficientes para las pequeñas embarcaciones.

San Martin de Muñatones eta Pobeña (argazkian) ibai-portuak ziren, sakonera txikikoak, itsasontzi txikientzat nahikoak.

Next

Una nueva situación
Egoera berri bat

Al finalizar la tercera guerra carlista se produce la explosión en la explotación minera de la comarca. Las minas de hierro de Bizkaia y Cantabria acogieron las tecnologías más avanzadas, los mejores técnicos e ingenieros de la época para hacer rentable la extracción de hierro.

Hirugarren gerra karlista amaitzean, eskualdeko meatze-ustiapenean eztanda gertatu zen. Bizkaiko eta Kantabriako burdin meategiek teknologia aurreratuenak hartu zituzten, garai hartako teknikaririk eta ingeniaririk onenak burdina ateratzea errentagarri egiteko.

Next

¿Lugares imposibles?
Ezinezko lekuak?

Los criaderos de mineral que se extienden a lo largo de nuestra costa tuvieron que buscar su propia solución para dar salida al mineral, a veces en lugares imposibles. Y así nacieron los cargaderos de la costa, estructuras a mar abierto que supusieron un reto tecnológico.

Gure kostaldean zehar hedatzen diren mineral haztegiek euren irtenbidea bilatu behar izan zuten mineralari irteera emateko, batzuetan ezinezko lekuetan. Eta horrela sortu ziren kostako kargalekuak, erronka teknologiko bat suposatu zuten itsaso zabaleko egiturak.

Next

Los cargaderos
Zamalekuak

Los cargaderos eran estructuras metálicas o de madera que facilitaban el atraque de un buque carguero para depositar el mineral en el interior de sus bodegas. Entre Bilbao y Santander se llegaron a instalar cargaderos en ocho puntos (Foto: Armando Cruz)

Zamalekuak metalezko edo zurezko egiturak ziren, eta zamaontzi bat porturatzea errazten zuten, minerala upeltegien barruan uzteko. Bilbo eta Santander artean zortzi tokitan jarri zituzten kargalekuak (Argazkia: Armando Cruz)

Next

José Mac Lennan

José Mac Lennan y White se había establecido en Somorrostro en los años 60 del siglo XIX y había empezado a tomar parte en el incipiente negocio minero adquiriendo minas en Cantabria, extendiendo sus adquisiciones a Bizkaia en los años 70.

José Mac Lennan y White Somorrostron finkatu zen XIX. mendeko 60ko hamarkadan, eta meatzaritzako negozio hasiberrian parte hartzen hasi zen, Kantabrian meatzeak eskuratuz, 70eko hamarkadan Bizkaia eta Espainiako beste eremu batzuetan eskuratuz.

Next

Amalia Vizcaina - José

En 1871, Mac Lennan registró la mina AMALIA VIZCAINA, situada en el paraje de Cueva Encantada, en Cobarón (Muskiz), una mina, a la que pronto se le unió la mina JOSÉ, colindante a la anterior.

1871n, Mac Lennanek Amalia vizcaina meategia miatu zuen, Kobaroneko (Muskiz) Cueva Encantada parajean kokatua, meategi honi laster batu zitzaion JOSÉ meategia, aurrekoaren mugakidea.

Next

Reutilización de embarcaderos

Las minas Amalia Vizcaina y José no estaban cerca de ningún embarcadero utilizable. Estaban en lo alto de una pequeña ensenada de difícil acceso rodeada de una complicada orografía y azotada por temporales periódicos. La primera opción fue utilizar el embarcadero de Pobeña.

Amalia Vizcaina eta Jose meategiak ez zeuden ontziraleku erabilgarritik gertu. Sarrera zaileko badia txiki baten goialdean zeuden, orografia korapilatsu batez inguraturik eta aldizkako denboraleek astinduta. Lehenengo aukera Pobeñako ontziralekua erabiltzea izan zen.

Next

La barra de Pobeña

Al poco de comenzar los embarques, en los años 70, se comprobó insuficiente este método. Para la productividad del coto de Cobarón y las necesidades de exportación ya no se podía utilizar "por las dificultades que oponen las rompientes casi constantes de la barra de Poveña"

Ontziratzeak hasi eta gutxira, 70eko hamarkadan, metodo hori nahikoa ez zela egiaztatu zen. Cobarongo barrutiaren produktibitaterako eta esportazio-beharretarako jada ezin zen erabili "Poveñako barrako urautsi ia konstanteek dituzten zailtasunengatik".

Next

Una solución audaz / Irtenbide ausarta

Y la solución fue algo insólito para la época: abandonar el resguardo de los estuarios y cargar mineral en un punto cercano pero abrupto, a mar abierto, desde un pequeño cabo conocido como Punta del Castillo por unas fortificaciones con artillería que habían existido siglos atrás.

Eta irtenbidea ezohikoa izan zen garai hartarako: estuarioen gordelekua alde batera utzi eta minerala itsaso zabalera kargatzea, hurbileko puntu malkartsu batean, Gazteluko punta bezala ezagutzen zen lurmutur txiki batetik, mende batzuk lehenago artilleriazko gotorleku batzuk izan zirelako.

Next

Si se diseñaba el cargadero de tal manera que la carga fuera rápida, si los marinos lograban atracar el buque durante el suficiente tiempo y si el Cantábrico se mostraba un poco benevolente, podía intentarse.

Kargalekua karga azkarra izateko moduan diseinatzen bazen, itsasgizonek itsasontzia denbora nahikoan porturatzea lortzen bazuten eta Kantauri itsasoa apur bat onbera agertzen bazen, saia zitekeen.

Next

30 de agosto de 1877 / 1877ko abuztuaren 30a

El 30 de agosto de 1877, el vapor inglés Mizpal, recibió en sus bodegas 400 toneladas de mineral, cargadas, por primera vez en la historia, desde la vertedera del Castillo. La maniobra de carga duró 6 horas y fue ejecutada por el práctico Eusebio Carranza.

1877ko abuztuaren 30ean, Mizpal bapore ingelesak 400 tona mineral jaso zituen bere upeltegietan, historian lehen aldiz, Gazteluaren isurialdetik kargatuak. Karga maniobrak 6 ordu iraun zuen eta Eusebio Carranza praktikoak burutu zuen.

Next

El ocaso / Amaiera

A finales de los años 50, el descenso de la producción y de las exportaciones provocaron el progresivo desmantelamiento del cargadero. En 1963, después de casi 100 años de vida, sufrió la primera interrupción en los embarques. Finalmente, en 1965, cargó su última embarcación.

50eko hamarkadaren amaieran, ekoizpenaren eta esportazioen beherakadak kargalekua pixkanaka desegitea eragin zuen. 1963an, ia 100 urte bizi ondoren, lehen etenaldia jasan zuen ontziratzean. Azkenean, 1965ean, bere azken ontzia kargatu zuen.

Next

100 años de actividad / 100 urteko eginkizuna

Los restos que hoy observamos del cargadero del Castillo son el resultado de todas las modificaciones que fue sufriendo a lo largo de sus casi 100 años de historia activa. Han sido muchas las personas que trabajaron allí.

Gaur egun Gazteluko kargalekutik ikusten ditugun hondakinak ia 100 urteko historia aktiboan zehar jasan zituen aldaketa guztien emaitza dira. Asko izan dira bertan lan egin duten pertsonak.

Next

Protagonistas

Los protagonistas indiscutibles del embarque de mineral a mar abierto fueron los prácticos y marineros de los cargaderos. El práctico, conocedor de los fondos y corrientes predominantes del lugar, dirigía el atraque de los buques. Los primeros embarques los dirigió Eusebio Carranza; el primer práctico del cargadero fue Francisco González Ruiz. Manuel Iturrieta Arbaiza (Pobeña, 1.855) fue responsable de los embarques desde finales del siglo XIX.

Next

Protagonistak

Itsas zabalean minerala ontziratzeko protagonista eztabaidaezinak zamalekuetako praktikoak eta marinelak izan ziren. Praktikoak, tokiko fondoak eta korronte nagusiak ezagutzen zituenak, itsasontzien atrakalekua zuzentzen zuen. Lehen ontziratzeak Eusebio Carranzak zuzendu zituen; kargalekuko lehen praktikoa Francisco González Ruiz izan zen. Manuel Iturrieta Arbaiza (Pobeña, 1.855) XIX. mendearen amaieratik ontziratzeen arduraduna izan zen.

Next

Manuel Iturrieta

Manuel Iturrieta vió como se construía el cargadero, tuvo que adaptarse a los adelantos, la mecanización y al aumento del tonelaje que supuso. Con él se inicia la saga familiar de prácticos que liderarían las maniobras de carga hasta el definitivo cierre de la actividad.

Manuel Iturrietak kargalekua nola eraikitzen zen ikusi zuen, eta aurrerapenetara, mekanizaziora eta tona kopurua handitzera egokitu behar izan zuen. Honekin, jarduera behin betiko itxi arte karga maniobrak gidatuko lituzketen praktikoen familia saga hasten da.

Next

Pedro Cruz Iturrieta

A las órdenes de Manuel estaba su sobrino Pedro Cruz Iturrieta. Pedro había ingresado en la empresa de Mac Lennan el 17 de diciembre de 1900, sin haber cumplido los 13 años, como pinche. A la jubilación de Manuel el relevo fue natural.

Manuelen aginduetara bere iloba Pedro Cruz Iturrieta zegoen. Pedro 1900eko abenduaren 17an sartu zen Mac Lennanen enpresan, 13 urte bete gabe. Manuelek erretiroa hartu zuenean, erreleboa naturala izan zen.

Next

Hilario Cruz Pérez

Uno de los hijos de Pedro, Hilario Cruz Pérez, tomó el relevo del cargadero y se convirtió en el cuarto y ultimo práctico. Hilario recuperó sus recuerdos para escribir dos libros de memorias "Crónicas de Pobeña" (1986) y "Crónicas de Muskiz" (1993) con los que apuntaló definitivamente el cargadero en la memoria de Pobeña, Muskiz y Somorrostro.

Petriren semeetako batek, Hilario Cruz Perezek, kargalekuaren lekukoa hartu zuen, eta laugarren eta azken praktikoa bihurtu zen. Hilariok bere oroitzapenak berreskuratu zituen bi memoria liburu idazteko: "Crónicas de Pobeña" (1986) eta "Crónicas de Muskiz" (1993). Liburu horiekin, kargalekua behin betiko finkatu zuen Pobeña, Muskiz eta Somorrostroren memorian.

Next

Referencias / Referentziak

Para profundizar en los cargaderos de costa son imprescindibles / Kostako kargalekuetan sakontzeko, ezinbestekoa da: